FAQ2018-04-20T16:01:15+02:00
Disclaimer – Gebruiksvoorwaarden2018-03-15T07:24:33+01:00

Deze fiches zijn opgesteld door het WTCB in samenwerking met het OCW, verder bouwend op werk uitgevoerd door VITO en het WTCB voor de OVAM in 2013.

Door de consultatie van de fiches of door eender welk gebruik ervan, verklaart men zich uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Het WTCB doet alle redelijke inspanningen om op de fiches correcte informatie aan te bieden.

Het WTCB kan echter niet waarborgen dat de fiches op elk moment en in alle omstandigheden vrij van fouten zijn. Daarom mag de gebruiker niet blindelings vertrouwen op de opgenomen informatie. Veel informatie in de fiches is afkomstig uit andere bronnen en van derde partijen, die in geval van twijfel als correct gelden.

Gebruik van de fiches en de informatie die daarin is opgenomen, gebeurt uitsluitend op eigen risico. Er worden geen garanties op de fiches en de eraan gekoppelde informatie gegeven.

Het WTCB en de OVAM kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel dat de gebruiker mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de fiches of op een website van derden waarnaar wordt verwezen.

Het is mogelijk dat de fiches links bevatten naar websites of webpagina’s van derden. De OVAM en het WTCB hebben geen invloed op de inhoud van die sites en/of pagina’s en kunnen dus ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan.

Milieuhygiënische kwaliteit: eenheidsreglement, grondstofverklaring en MB, certificatie2020-05-25T14:57:15+02:00

Een afvalstof kan pas op de markt gebracht worden als het aan de voorwaarden van VLAREMA (§ 2.3.2 “Criteria voor grondstoffen, bestemd voor gebruik als bouwstof” en § 5.3.3 “Voorwaarden voor het gebruik van grondstoffen als bouwstoffen”) voldoet. Indien niet aan de voorwaarden van VLAREMA wordt voldaan, blijft het materiaal een afvalstof.

In grote lijnen moet er, afhankelijk van de afvalstof/grondstof worden voldaan aan:

  • De voorwaarden zoals opgelegd in het Eenheidsreglement indien het gerecycleerde granulaten betreft (link)
  • De voorwaarden voor het bekomen van een grondstofverklaring (link), behoudens het een uitzondering betreft, zoals beschreven in het ministerieel besluit van 4 september 2012 (link).

Eenheidsreglement

Voor bepaalde afvalstromen afkomstig van bouw- en sloopafval, zoals bv. gerecycleerde granulaten, is er echter geen grondstofverklaring vereist maar moet de afvalstof gecertificeerd worden overeenkomstig het eenheidsreglement. Het eenheidsreglement is van kracht sinds november 2011 en heeft betrekking op het acceptatiebeleid, de productie van gerecycleerde granulaten en op de afvoermodaliteiten van de gerecycleerde granulaten. Het is gebaseerd op zelfcontrole met een externe keuring door een certificatie-instelling (COPRO of Certipro).

Grondstofverklaring

Om de administratieve procedure van VLAREMA te vereenvoudigen en de drempel voor milieuverantwoord gebruik te verlagen heeft de OVAM een algemene grondstofverklaring voorzien. De grondstofverklaring gaat na of er geen milieurisico’s verbonden zijn bij gebruik van de afvalstof als bouwstof. Hiervoor wordt teruggegrepen naar het VLAREMA. Per type afvalstof kunnen er ook bijkomende materiaalspecifieke eisen gesteld worden, bv. uitloogcriteria.

Ministerieel besluit

Een uitzondering op de grondstofverklaring is het ministerieel besluit van 4 september 2012. Deze is van toepassing op materialen, afkomstig van en bestemd voor metallurgische productie-processen voor non-ferrometalen en ferrometalen. De voorwaarde is wel dat ze rechtstreeks – zonder verdere behandeling – terug gebruikt worden. In bijlage 1 van het MB staan de materialen waarop het MB besluit van toepassing is.

Als dergelijke materialen, waarvoor geen grondstofverklaring vereist is, als grondstoffen worden getransporteerd buiten Vlaanderen, moet aangetoond kunnen worden dat de andere betrokken bevoegde autoriteiten de betreffende materialen ook als grondstoffen beschouwen. Daarvoor dient contact opgenomen te worden met de bevoegde autoriteiten in de landen van vertrek en bestemming.

Certificatie

Om als secundaire grondstof te kunnen gebruikt worden moeten afvalstoffen zowel bouwtechnisch als milieuhygiënisch voldoen aan bepaalde eisen. De eisen zijn afhankelijk van het type toepassing. Milieuhygiënische certificatie wordt opgelegd door de wetgeving, en heeft als doel de garantie te kunnen bieden dat er aan de milieuhygiënische kwaliteit van de grondstoffen in overeenstemming met de criteria van het VLAREMA – en in voorkomende geval met de voorwaarden van de grondstofverklaring – voldaan wordt.

COPRO en Certipro zijn door Belac geaccrediteerd voor het afleveren van certificaten die beantwoorden aan het kwaliteitsborgingssysteem volgens VLAREMA.

Bouwtechnische kwaliteit en certificatie2020-05-25T14:57:10+02:00

CE Markering en DoP

Indien er voor de toepassing waarin de grondstof wordt gebruikt een Europese geharmoniseerde norm bestaat – wat voor vele granulaten het geval is, bv. voor beton (EN 12620), gebonden en ongebonden toepassingen in wegenbouw & infrastructuur (EN 13242) – moet het product volgens de Construction Products Regulation (CPR) over een CE-markering beschikken.

In andere gevallen bestaat deze verplichting niet. De CE-markering kan echter ook op vrijwillige basis verkregen worden. Bovendien kan het verkrijgen van een CE-markering een eis zijn vanuit bepaalde bestekken of keurmerken.

De CE-markering dient enkel om het vrij verkeer van goederen mogelijk te maken, en is geen keurmerk dat kwaliteit garandeert.

Kwaliteitskeurmerken

Om opdrachtgevers en gebruikers van grondstoffen het leven te vereenvoudigen, is het mogelijk om vrijwillige certificatie toe te passen. In deze gevallen zal een derde partij via controles attesteren dat de geleverde producten of grondstoffen conform zijn aan wat vooropgesteld werd en/of wat er in de normen wordt voorgeschreven.

In België worden vaak het COPRO-keurmerk of het BENOR-keurmerk gevraagd. In wezen zijn dit vrijwillige keurmerken, tenzij ze door bestekken of contracten expliciet worden gevraagd.

 

Kwaliteit grondstof vs. toepassing

Het feit dat een grondstof gecertificeerd is, betekent echter niet per definitie dat het product ermee gemaakt ook gecertificeerd is, of gecertificeerd kan worden. Zo kan granulaat X over een BENOR-keurmerk conform NBN EN 12620 Granulaten voor Beton beschikken, zonder dat het daarom zonder meer kan worden toegepast in stortklaar beton, dat op zijn beurt BENOR-gecertificeerd is.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de dienstverlening Normen-Antenne Beton-Mortel-Granulaten van het WTCB.

Ga naar de bovenkant