Bij de bouw van een nieuw afvalpark voor de binnenvaart in de Antwerpse haven (2012) werd gebruik gemaakt van gerecycleerd bouw– en sloopafval, afkomstig van een kantoor dat zich op enkele kilometers van de bouwwerf bevond. Dankzij de samenwerking tussen het Gemeentelijke Havenbedrijf en enkele partners uit het Europese IRCOW (Innovative Strategies for High-Grade Material Recovery from Construction and Demolition Waste) FP 7 project konden in het afvalpark in de haven van Antwerpen volgende recyclageproducten toegepast worden:

• Chape met cellenbetonafval voor de binnenvloer van het kantoorgebouw op de site (1,5 m³)
• Stortklaar beton voor de fundering, enerzijds met menggranulaten (7,5 m³) en anderzijds met betongranulaten (7,5 m³)
• Stortklaar beton voor gepolierde vloeren met betongranulaten (170 m³), zowel voor binnen– als buitenomgeving

 

De verwerking van het bouw -en sloopafval tot gerecycleerde granulaten, evenals de productie van het beton gebeurde door Jacobs NV en ARC. Verschillende vervangingspercentages werden hierbij gehanteerd.

Grondstof/granulaat

Als grondstof voor het beton en de chape werden naast de traditionele elementen ook gerecycleerde granulaten gebruikt. Deze gerecycleerde granulaten waren de volgende: menggranulaten, betongranulaten en cellenbetonafval.

Cellenbetonafval bevat hoge gehaltes aan sulfaten, wat problemen geeft op milieuhygiënisch (uitloging sulfaat) en bouwtechnisch (vertraagde binding, uitbloeiingen, e.d.) vlak. Door ettringiet te vormen in de bindingsfase van de chape wordt getracht deze problemen te vermijden. Menggranulaten en betongranulaten geven zelden problemen op milieuhygiënisch vlak. Bij vervangingspercentages beperkt tot 30 m% is er ook op bouwtechnisch vlak geen probleem bij gelijke recepturen. Hogere vervangingspercentages zijn ook mogelijk, maar dan zijn betontechnologische maatregelen nodig (o.a. aanpassing van de W/C-factor om zelfde sterkte te bekomen, toevoeging van extra water om waterabsorptie van de gerecycleerde granulaten te compenseren, enz.).

Toepassing

Voor het project in de haven van Antwerpen zijn verschillende mengsels gehanteerd voor verschillende toepassingen. Om aan de duurzaamheidseisen van elke toepassing te voldoen, werden de betonvoorschriften gebaseerd op de overeenkomstige omgevingsklasse volgens NBN B15-001. Voor de binnenvloer en de fundering werd omgevingsklasse EE2 opgelegd, voor de buitenvloer is omgevingsklasse EE3 van toepassing. Daarnaast werd ook een chape geproduceerd met cellenbetonafval. De verschillende eindproducten zijn hieronder opgesomd waarbij telkens het vervangingspercentage wordt aangegeven en waar relevant de omgevingsklasse:

 

Toepassing

Funderingen, onderfunderingen, aanvullingen en ophogingen en Stortklaar beton (gehouwen en structuren)

Evaluatie

Uit de uitloogresultaten van de chape met cellenbetonafval blijkt dat de uitloging van sulfaat met 90% verminderd wordt, waardoor de milieu-impact geen hinderpaal meer is voor het inzetten van cellenbetonafval. Op bouwtechnisch vlak (druksterkte) blijkt het gerecycleerd mengsel evenwaardig te presteren als een referentiemengsel. Op die manier kan één van de belangrijkste probleemstromen binnen de bouwsector toch gerecycleerd worden. Een extra voordeel van de gerecycleerde chape is bovendien een verhoogde warmte isolatie, wat zich uit in een verhoogde warmteweerstand.

Ook voor het beton (fundering en vloeren) zijn de resultaten positief. Ongeacht het vervangingspercentage wordt voor een gelijkaardig beton (EE2 of EE3) dezelfde druksterkte bekomen als een referentiebeton. Bovendien blijkt uit uitloogtesten dat de eindproducten ook op milieuhygiënisch vlak voldoen. Daarenboven merkten de bouwvakkers geen verschil tussen het gerecycleerd beton en een normaal beton bij de aanleg van het park.

De resultaten van het proefproject in de haven van Antwerpen zijn positief over de hele lijn, al is voorzichtigheid geboden. Opvolging van de werf is aangewezen om zo de gerecycleerde mengsels op lange termijn te kunnen beoordelen. Ook duurzaamheidstesten kunnen hiertoe bijdragen. De duurzaamheidstesten (vorst/dooi en carbonatatie) zijn echter nog lopende en zullen gerapporteerd worden wanneer beschikbaar.

Zie ook

Extra informatie

Overgenomen uit Catalogus 2013