Context

Jacobs Beton NV investeert in een nieuwe betoncentrale en verwerkingsinstallatie voor industriële reststromen te Hemiksem. Het bedrijf heeft al enkele jaren ervaring opgebouwd met het gebruik van gerecycleerde en kunstmatige granulaten in beton. Bij de nieuwe investering lag het dan ook voor de hand dat dit principe ook in de praktijk werd gebracht.

In de tweede fase van het ontwikkelingsproject werd de betonvloer, zowel binnen in de loods als buiten voor de opslag aangelegd, waarbij slakken, een restproduct uit de metallurgie, en gerecycleerde betongranulaten werden gebruikt ter vervanging van natuurlijke granulaten.

‘Groen’ Beton

Gezien de beoogde belastingen (installaties & transport) werd geopteerd voor een betonsterkte C35/45 en een omgevingsklasse EE3 (geen dooizouten). Het gebruikte beton wordt als volgt beschreven: “C35/45 GB EE3 6,3/20 CEM III/A 42,5 N LA”.

Er werd beslist een minimale waterdosering van 180 l/m3 te hanteren (met het oog op een gepolijste afwerking), waardoor een cementgehalte van 360 kg/m3 moest aangewend worden om te voldoen aan de duurzaamheidseisen voor omgevingsklasse EE3 (W/C < 0,50). Er wordt verondersteld dat de natuurlijke granulaten 10 l water absorberen, dus de effectieve W/C bedraagt 170/360 = 0,47.

Er werd een mengsel van rivier- (0/4) en zeezand (0/2) gebruikt en porfiergranulaten (2/8 en 6,3/20), waarvan een gedeelte van de grove fractie (6,3/20) vervangen werd door gerecycleerde granulaten (betongranulaten en/of non-ferro slak). Op het moment van het mengen waren de granulaten doorweekt met water.

Toepassing

Beton voor wegverhardingen en lijnvormige elementen en Stortklaar beton (gehouwen en structuren)

Evaluatie

De interne proefresultaten van Jacobs Beton tonen aan dat het vervangen door betongranulaat een lichte (negatieve) invloed heeft op de betonsterkte na 28 dagen. Slakken blijken dan weer een omgekeerd (positief) effect te hebben op de druksterkte.

Daarnaast werden de verschillende betonsoorten ook op carbonatatieweerstand en weerstand tegen vorst-dooi-cycli getest. Hieruit blijkt dat er geen wezenlijk verschil is op te tekenen tussen de carbonatatiediepte van de verschillende betonsoorten. Ook wat betreft de vorst-dooi-weerstand zijn de resultaten positief: de mengsels met betongranulaat lijken zelfs beter te presteren dan het referentiebeton. Mogelijks is dit te wijten aan het iets hogere luchtgehalte in deze betonsamenstellingen, geïntroduceerd door de betongranulaten (en de superplastificeerder).

 

 

Zie ook