Context

Het terrein van Gardin NV in Brugge is de bakermat van de betonrecyclage in Vlaanderen. Bij de modernisering na de overname door ACMaterials, werd er dan ook voor geopteerd om bij de aanleg van de nieuwe verharding voor de nieuwe betoncentrale ook beton met gerecycleerde granulaten te gebruiken. De vooropgestelde betonspecificatie is C35/45 EE4 S4. In totaal wordt er 2000 m² gebetonneerd, 25 cm dik. Er is een dubbel wapeningsnet voorzien.

Gezien het oppervlak gepolierd afgewerkt wordt, is uiteindelijk beslist geen luchtbelvormer toe te voegen – gezien de voorbereidende proeven met luchtbelvormer zijn uitgevoerd, is het mengsel niet meer 100% geoptimaliseerd. Er is geopteerd voor 400 kg cement, gebaseerd op de eisen van het SB250 voor bouwklasse B1-5 en om voldoende druksterkte te kunnen garanderen.

‘Groen’ Beton

De gerecycleerde betongranulaten werden op dezelfde site geproduceerd. Een extra afzeving was noodzakelijk om een fractie 4/20 over te houden. Uit de granulaatproeven bleek wel dat er vrij veel fijnen (<63 µm) en een vrij grote zandfractie in het granulaat aanwezig was. De gemeten waterabsorptie van het granulaat bedroeg 5.7%.

Bij de aanmaak van het betonmengsel, werd rekening gehouden met een waterabsorptie van 5.3% (veiligheidsmarge vrij water om zeker de W/C-factor te respecteren). Tevens werd het vochtgehalte van de granulaten bepaald ’s ochtends. De granulaten werden niet voorbevochtigd, maar de weersomstandigheden voor en tijdens de werf waren wel voldoende vochtig om geen al te grote problemen te verwachten.

Voorafgaand aan de uitvoering werden enkele ITT-mengsels aangemaakt en op sterkte beproefd. Hieruit bleek geen groot verschil tussen de druksterkte van de mengsels met en zonder recyclagemateriaal. Tijdens de uitvoering werd het vers beton beproefd. Qua slump (centrale en pomp) behaalde alle betonsoorten de vereiste klasse S4. Het luchtgehalte van het beton met 50% recyclage bleek iets hoger (2.2% tov 1.8 en 1.6% voor 0 en 30% vervanging). Tijdens de uitvoering zelf werd door de aannemer ook geen melding gemaakt van problemen of verschillen tussen de verschillende betonsamenstellingen.

Toepassing

Beton voor wegverhardingen en lijnvormige elementen en Stortklaar beton (gehouwen en structuren)

Evaluatie

Na 28 dagen werden door ACMaterials druksterkteproeven uitgevoerd op verschillende kubussen aangemaakt tijdens de werf. Hieruit blijkt een zeker sterkteverlies bij gebruik van gerecycleerde granulaten. Verschillende oorzaken kunnen hiervan aan de basis liggen:

  • Verschillende effectieve W/C-factor: volgens berekening en bepaling door droogbranding zou de W/C van het referentiebeton 0.41 zijn, en 0.43 en 0.44 voor de recyclage-betons.
  • Het hoger gehalte aan gerecycleerd granulaat heeft ook meer (gerecycleerde) fijnen in het beton gebracht, die een nadelige invloed hebben op het beton.
  • Daarenboven heeft het beton met 50% vervanging ook een hoger luchtgehalte.
Sterkte 7 d Sterkte 28 d Sterkte 90 d
0% (Referentie) 49.9 66.8 – 66.4 73.7 – 64.8
30% vervanging 42.5 59.9 – 60.4 62.7 – 60.2
50% vervanging 44.1 54.4 – 59.0 65.0 – 60.0

 

Met de steun van FABA werden de carbonatatieweerstand en vorst-dooi-weerstand van het toegepaste beton geverifieerd. Uit de proeven bleek dat:

  • Er weinig of geen invloed merkbaar is van het gebruik van gerecycleerde granulaten op de carbonatatieweerstand
  • De betons met gerecycleerde granulaten minder goed presteren dan het referentiebeton inzake vorstweerstand (slab-test, afschilfering). Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook het referentiebeton niet optimaal presteert. Er werd geen luchtbelvormer gebruikt waardoor de resultaten niet goed zijn.