Context

De Oosterzeelse breek- en betoncentrale (OBBC) beschikt over de perfecte combinatie om gerecycleerde granulaten hoogwaardig te hergebruiken. De aanvoer van puin is hoofdzakelijk van wegenisbeton afkomstig, en dus geschikt om granulaten van beton mee te produceren. Bij de aanleg van een bedrijfsverharding in de buurt werd er dan ook voor geopteerd de kennis die op labo-schaal reeds was opgedaan, toe te passen “op ware grootte”, en meteen ook verschillende toepassingen en betonsamenstellingen te gebruiken en te testen.

 

 ‘Groen’ Beton

Het doel van het project was om na te gaan hoe ver men kan gaan in het gebruik van gerecycleerde granulaten in vergelijking met wat het huidige normenkader (NBN B15-001:2012) toelaat en met wat toegelaten is in wegenbouwtoepassingen (SB250, v3.1).

In eerste instantie werd het gebruikte betongranulaat grondig gekarakteriseerd. Hieruit bleek dat de eigenschappen ruimschoots voldeden aan de eisen voor  de beoogde toepassingen. Enkel de vorst-dooi-weerstand van het granulaat voor veeleisende toepassingen (gebruik van dooizouten) voldeed niet, dus hier zou het zeker van belang zijn de vorstweerstand van het beton zelf te evalueren.

Er werd voor geopteerd om verschillende typesamenstellingen te maken: sterkteklassen C30/37 en C35/45, vervangingspercentages 30% en 100% en beton met en zonder luchtbelvormer. Ook naar afwerking toe werden verschillende varianten getest (polieren, bezemen). Tegelijkertijd werden “referentiebetonmengsels” (zonder gerecycleerde granulaten) aangemaakt om een goede vergelijking tussen beiden mogelijk te maken. Wel werd ervoor gekozen het cementgehalte te verhogen, teneinde de eventuele sterktedaling van het beton ten gevolge van 100% vervanging op te vangen. Het cementgehalte werd ook verhoogd om een hoger watergehalte te verkrijgen in het beton, wat noodzakelijk is voor een goede oppervlakteafwerking (polieren) in het geval van een lage W/C-factor.

Bij de uitvoering werd het vochtgehalte van de gerecycleerde granulaten gemonitord en werd erover gewaakt dat deze steeds voldoende vochtig waren op het moment dat ze aan het mengsel worden toegevoegd.

Toepassing

Stortklaar beton (gehouwen en structuren)

Evaluatie

Alle betonsamenstellingen werden beproefd, voorafgaand aan de werken en/of tijdens de uitvoering, met als belangrijkste conclusies:

  • Het gebruik van gerecycleerde granulaten heeft geen significante invloed op de consistentie van het beton. Via voorstudie en voorbevochting van de granulaten kon dit goed onder controle worden gehouden.
  • Het luchtgehalte van het beton varieert, maar dit kan niet rechtstreeks aan het gebruik van gerecycleerde granulaten worden toegeschreven. Mogelijks speelt ook de gebruikte superplastificeerder hierin een rol.
  • De gemeten waterabsorptie van het beton was hoger bij gebruik van gerecycleerde granulaten.
  • Op de druksterkte bleek het gebruik van gerecycleerde granulaten geen significante invloed te hebben

  • Hetzelfde kan worden gesteld voor de gemeten weerstand tegen carbonatatie. Na 56 dagen blootstelling aan 1% CO2, is geen significant verschil in carbonatatiediepte vast te stellen tussen betonmengsels met en zonder gerecycleerde granulaten.
  • Naar vorst-dooi-weerstand (slab test met gebruik van dooizouten) ziet men dat vooral het gebruik van luchtbelvormer ervoor zorgt dat de schade zeer beperkt blijft. Zonder luchtbelvormer, ziet men dat 30% vervanging door betongranulaat een iets slechter resultaat geeft dan de referentie. 100% vervanging blijkt dan weer meer (negatieve) invloed te hebben op de vorst-dooi-weerstand. Over het algemeen is de vorst-dooi-weerstand van de betontypes wel aanvaardbaar.

Als besluit kan worden gesteld dat mits hoogwaardig betongranulaat te gebruiken en mits enige voorstudie een kwalitatief beton, ook voor buitenomgevingen, kan worden gemaakt met gerecycleerde granulaten. Een goede procesvoering (oa. via voorbevochtiging) is wel belangrijk om een goed eindresultaat te garanderen.