Op vraag van de bouwheer (Vlaamse Milieu Maatschappij) werd in de mate van het mogelijke gebruik gemaakt van beton met gerecycleerde granulaten. Op basis van de criteria (mechanische karakteristieken, duurzaamheid, waterdichtheid, verwerkbaarheid, enz.) werd er een lijst opgesteld van betonelementen waarbij de grove granulaten (kalksteen)  vervangen konden worden door gerecycleerde granulaten. Aangezien het technische dossier voor aanbesteding reeds was opgemaakt, werd 20% vervanging van het grof granulaat nagestreefd, in een aantal gedefinieerde toepassingen:

 • Beton voor balken en kolommen in gewapend beton
 • Betonwanden (niet-zichtbeton, zichtbeton normale afwerkingsgraad, zichtbeton hoge afwerkingsgraad)
 • Niet-gepolierde betonnen draagvloer, trappen, …
 • Druklaag op vloeren in spanbeton

 

Grondstof/granulaat

Voor de eisen voor de granulaten werd verwezen naar de NEN 5905 en PTV 406 Gerecycleerde bouw- en slooppuingranulaten. De betongranulaten werden onder Copro-certificaat geleverd in 1 lot. De statische druksterkte van de granulaten kon echter niet gegarandeerd worden door de leverancier.

Voor de levering werd het proevenprogramma conform PTV 406 uitgevoerd, en er werd ook aanbevolen de korrelverdeling van de 80% natuurlijke granulaten (20% vervanging) af te stemmen op deze van het betonpuin, teneinde goed aan te sluiten bij een traditionele korrelverdeling.

Toepassing

Betonvoorschriften:

 • C25/30, Milieuklassen 1 (binnen) – 2a (buitenomgeving – vorstvrij) (volgens oude Belgische betonnorm) – Gewapend beton
 • CEM III/A 42,5LA, kalksteen 7/20, betongranulaat 4/20 (20%)
 • Consistentie F3 via superplastificeerder

Gerecycleerd granulaat werd niet in beton C30/37 toegepast, gezien de beperkte hoeveelheid beton van deze sterkteklasse nodig.

Evaluatie

 • Hogere cementdosering
 • Hogere dosering plastificeerder
 • Bijkomende (visuele) controle granulaat
 • Extra kost aankoop & opslag betonpuin, reiniging menger & mixer
 • Meerprijs 20% t.o.v. gewoon beton
 • Conformiteit door fabrikant aangegeven (wegens geen BENOR) via: consistentie, W/C, cementgehalte
 • Gemiddelde druksterkte geleverd beton: 49,6 N/mm²

Bij dit polieren bleek het beton al te droog, te uitgehard, met veel stofvorming tot gevolg. Er zijn dus moeilijkheden geweest met de waterhuishouding van het mengsel. Het is onduidelijk of dit te wijten is aan het al dan niet voorbevochtigen van de gerecycleerde granulaten.